INWESTYCJE W EKOSYSTEMY LEŚNE PROW

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi nabór wniosków o sporządzenie planów inwestycji w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Termin składania wniosków do dnia 25.05.2020 r. Złożenie wniosku w terminie późniejszym może skutkować brakiem wykonania planu inwestycji przez nadleśnictwo z uwagi na krótki termin składania ww. planów do ARiMR.

Plany inwestycji sporządzane są przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Lista wymaganych załączników do wniosku znajduje się poniżej:

1) wniosek rolnika o sporządzanie planu inwestycji;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

3) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy;

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

5) zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy;

6) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, na którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazuje działki ewidencyjne, na których jest planowana realizacja inwestycji, oraz oznacza granice tych inwestycji;

7) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

8) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

9) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji 

 z:

  1. celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
  2. planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 7.