INFORMACJA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Sudole 216, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna Głowacka,  

                                                                                                   dpo.annaglowacka@gmail.com

Dane osobowe są przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów   i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów i  innych nieruchomości, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji umów cywilnoprawnych oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.                   

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do momentu zrealizowania umów.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do w/w celów.

 Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.