INFORMACJA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W NADLEŚNICTWIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Administratorem danych osobowych jest:
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
z siedzibą: Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 265 31 49, e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest:
Agnieszka Borowska tel. 41 265 31 49, e-mail: iod.ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
adres do kontaktu:
Inspektor Ochrony Danych, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w skrócie: RODO.
Dane osobowe przetwarzane są z uwagi na: − wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z prowadzeniem gospodarki łowieckiej na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, organizowaniem przetargów i zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Nadleśnictwo przetwarza również dane osobowe ze względu na prowadzenie rachunkowości, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udzielanie informacji publicznej lub informacji o środowisku następuje na podstawie ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; − zawarcie umowy z osobą, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku ze sprzedażą drewna, usług leśnych, korzystaniem z nieruchomości: najem, dzierżawa, użyczenie;
− prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust.1 lit. f RODO, jakim jest obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, bezpieczeństwo osób i mienia, przetwarzanie danych osób reprezentujących inną instytucję lub osobę prawną;
− zgodę osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych, art. 6 ust.1 lit. a RODO, np. wizerunku, numeru telefonu. Zgoda musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
− prawo dostępu do swoich danych,
− prawo do sprostowania danych,
− prawo do usunięcia danych,
− prawo do ograniczenia przetwarzania
− prawo do przenoszenia danych,
na zasadach i w granicach przewidzianych w art. 15, 16, 17, 18 i 20 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania opartego na realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Przysługuje ono w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Do podania danych osobowych obliguje Panią/Pana przepis prawa, umowa, której stroną Pani/Pan będzie, dane osobowe mogę zostać przekazane przez inną jednostkę, na którą został nałożony obowiązek prawny ich przekazania bądź przez jednostkę, którą Pani/Pan reprezentuje. Podanie danych, w przypadkach dodatkowych danych, niewymaganych przepisami prawa lub do zawarcia umowy jest dobrowolne i może ono nastąpić na podstawie Pani/Pana zgody.