INFORMACJA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Sudole 216, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna Głowacka,  

                                                                                                   dpo.annaglowacka@gmail.com

Dane osobowe są przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów   i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów i  innych nieruchomości, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji umów cywilnoprawnych oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.                   

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do momentu zrealizowania umów.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do w/w celów.

 Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  SYSTEMU  URZĄDZEŃ  SŁUŻBOWYCH REJESTRUJĄCYCH  W  NADLEŚNICTWIE  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (Dz. Urz. UW.L. 2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski funkcjonuje system służbowych urządzeń rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań    w zakresie ochrony mienia.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Sudole 216.
  Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - e-mail: dpo.annaglowacka@gmail.com
 4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawniania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych za zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 8. Dane nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane profilowaniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.