Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko instruktor techniczny/podleśniczy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyskim . Wszelkie szczegóły znajdują się w materiałach do pobrania

                                                                                      Sudół, dnia 09.08.2023 r.

Zn. spr.: NK.111.5.2023

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

NA STANOWISKO INSTRUKTOR TECHNICZNY /PODLEŚNICZY.

 1. ORGANIZATOR NABORU:

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Sudół 216,

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. (041) 265 31 49

e-meil: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA NABORU:

Instruktor techniczny/Podleśniczy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski.

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
  1. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
  2. Wykształcenie kierunkowe minimum średnie leśne.
  3. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku instruktora technicznego/podleśniczego. 4) Minimalny staż pracy 1 rok.
 2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
  1. Znajomość systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań.
  2. Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ewentualnie w trakcie trwania studiów lub studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Inne dodatkowe uprawnienia, szkolenia, kwalifikacje.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. CV oraz list motywacyjny z adresem do korespondencji, numerem telefonu i adresem poczty e-meil opatrzone własnoręcznym podpisem.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym wymagane kwalifikacje zawodowe, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia dotyczące stanowiska pracy, na które jest prowadzona rekrutacja (oryginał tych dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).
  3. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych ( załącznik nr 2 do ogłoszenia).
  5. Oświadczenie kandydata na stanowisko instruktor techniczny/podleśniczy (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

 1. Ramowy zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku instruktor techniczny/ podleśniczy:

Wykonywanie wszelkich czynności techniczno–produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych, mających na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa oraz ochronę zasobów leśnych i innego majątku według poleceń wydawanych przez leśniczego, udzielonych przez niego wskazówek i instruktażu oraz własnej inicjatywy.

W ramach zastępstwa prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w nadleśnictwie zgodnie z zakresem czynności.

 1. Warunki zatrudnienia:
  1. Miejsce wykonywania pracy teren (wskazane leśnictwo) w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Pierwsza umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia po spełnieniu oczekiwań pracodawcy na czas określony lub nieokreślony.
  4. Wynagrodzenie zgodnie z  zasadami wynagradzania obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe.
  5. Dostępne świadczenia zdrowotne i socjalne, stosownie do odrębnych uregulowań w tym zakresie.
  6. Zatrudnionemu Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski nie zapewnia mieszkania.
 2. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku do godz. 14:00, opatrzone dopiskiem:

                                      „Dokumenty         aplikacyjne          na          stanowisko                                  instruktor

techniczny/podleśniczy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski”

 1. Osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Pocztę elektroniczną na adres: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl z zapisem w temacie wiadomości: „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko instruktor techniczny/podleśniczy w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski”.
 1. O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do nadleśnictwa.
 2. Dokumenty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i bez otwierania koperty zostaną odesłane na podany adres korespondencyjny nadawcy w razie braku adresu zostaną komisyjnie zniszczone.

9. Procedura rekrutacyjna:

1) Proces rekrutacji prowadzić będzie komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

 1. Etap I – weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów pod względem spełnienia wymagań obligatoryjnych i merytorycznym,
 2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (max. 3 osób), którzy spełnili wymagania formalne oraz otrzymali najwięcej punktów.
 3. Na postępowanie rekrutacyjne będą zaproszeni kandydaci spełniający        wymagania formalne.
 4. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na wskazanych przez nich numer telefonu lub adres e-mail.

           12. Informacje dodatkowe

 1. Wyniki naboru nie są podawane do publicznej wiadomości.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne i jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega zaskarżaniu i odwołaniu.
 3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
 5. Po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów (złożone pocztą tradycyjną lub w sekretariacie), które były rozpatrywane w procesie zostaną odesłane na podany przez nich adres za wyjątkiem kandydata wyłonionego do zatrudnienia (te dokumenty zostaną dołączone do jego akt osobowych). Dokumenty złożone pocztą elektroniczną nie będą odsyłane – zostaną usunięte ze zbiorówpoczty elektronicznej nadleśnictwa, a te wydrukowane – zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest St.

Specjalista ds. pracowniczych Anna Skrzypczyk – Kotowska tel. 512150332.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika.
 2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

Z poważaniem

Adam Podsiadło

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/