Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWAT ULÓW

Rezerwat został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995, w celu ochrony rzadkich i chronionych gatunków oraz cennych zbiorowisk roślinnych. Przedmiotem ochrony jest bardzo bogaty i interesujący pod względem florystycznym i zróżnicowania fitosocjologicznego ekosystem leśny. Powierzchnia rezerwatu wynosi 22,59 ha. Rezerwat składa się z dwóch części. Jedna część położona w kompleksie „Zamoście" od płn. i zach. Granicząca z doliną rzeki Kamiennej, posiada ukształtowanie terenu faliste, w części płn.-wsch. Wzniesione i pocięte jardami stromo opadającymi ku płn., od rzeki Kamiennej. Część rezerwatu znajdująca się w kompleksie „Stróżniak" obejmuje stromą miejscami urwistą wapienną krawędź doliny Kamiennej. Współczesna rzeźba tego terenu kształtowała się pod wpływem ruchów górotwórczych i zlodowaceń. Rezerwat „Ulów" posiada bogatą florę roślin naczyniowych. Odnotowano tu ok. 350 gatunków (wg Planu Ochrony Rezerwatu). Bogactwo to wynika z dużego zróżnicowania siedliskowego oraz z żyzności podłoża. Pod względem ekologicznym dominują tutaj gatunki leśne, następnie elementy ciepłych muraw kserotermicznych, łąkowe i gatunki synantropijne. Można tu spotkać całą gamę gatunków charakterystycznych zarówno dla cieplejszych postaci lasów grądowych jak i dla wilgotnych. Natomiast udział gatunków typowych dla borów jest w rezerwacie niewielki. W rezerwacie stwierdzono obecność kilkunastu gatunków objętych ścisłą ochroną, oraz kilku podlegających ochronie częściowej. Niezwykle interesujące są gatunki wilgotnych lasów grądowych: tojad mołdawski (Aconitum moldavicum), tojad dzióbaty (Aconitum variegatum), oraz żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum). Należą one do niezwykle rzadko spotykanych roślin na niżu, gdyż posiadają one charakter górski. W trakcie prac terenowych wyróżniono kilka postaci grądu na tym terenie. Najbardziej wilgotny podzespół grądu subkontynentalnego niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum wykształca się jedynie fragmentarycznie na skraju rezerwatu w jego zachodniej części. Niezwykle intereujący pod względem florystycznym jest podzespół grądu subkontynentalnego wysokiego Tilio-Carpinetum campanuletosum. W południowo-wschodniej części rezerwatu wykształca się zbiorowisko grądu nawiązuje do świetlistej dąbrowy. Pozostałe fragmenty południowej części rezerwatu zajmuje grąd subkontynentalny typowy – Tilio-Carpinetum typicum, charakteryzujący się zwiększonym udziałem sosny. Głównymi gatunkami lasotwórczymi obok sosny są: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, klon zwyczajny i jawor. Na terenie rezerwatu stwierdzono 9 drzew o rozmiarach odpowiadających drzewom pomnikowym.