Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi  1113,42 km2. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski zarządza gruntami Skarbu Państwa  o powierzchni 17 422,89 ha, w tym powierzchnia leśna wynosi  17 266,32 ha, położonych w 1004 kompleksach na terenie czterech powiatów:
1.    ostrowieckiego (gminy: Ostrowiec Św., Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów)
2.    opatowskiego (gminy: Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice)
3.    starachowickiego (gmina Brody)
4.    sandomierskiego (gminy: Dwikozy, Zawichost)
Nadleśnictwo składa się z 16 leśnictw    w dwóch obrębach.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej  (Tramplera 1990r.) lasy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski położone są na terenie VI Krainy Małopolskiej w czterech dzielnicach przyrodniczo-leśnych: w 2 Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (mezoregion Puszczy Świętokrzyskiej); w 3 Dzielnicy Radomsko-Iłżeckiej (mezoregion Przedgórza Iłżeckiego); w 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodnio-Lubelskiej (wschodnia część obrębu Ćmielów) oraz w 9 Dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion Wyżyny Sandomierskiej).
Cały obszar Nadleśnictwa  Ostrowiec Świętokrzyski charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu.
Teren Nadleśnictwa jest przeważnie równinny rzadziej falisty a miejscami spotyka się pagórkowate wzniesienia morenowe w kompleksach "Zagaje" i "Krynki". Obok obszarów równinnych spotyka się rzeźbę falistą i wzgórzową. Wszystkie kompleksy leśne w odniesieniu do doliny rzeki Kamiennej czy Wisły położone są na wzniesieniach o różnicy poziomów od 20 do 60 m. Teren pagórkowaty lub silnie falisty poprzecinany jarami i wąwozami spotyka się w kompleksie "Narożniki", "Zamoście", "Potoczek", "Wapiennik", "Saruźniak", "Santoria", "Góry Wysokie", "Zielonka", "Olszowiec", "Lisiny", "Wolskie Doły". Wzniesienie nad poziomem morza waha się od 155 do 210 m.    
W związku z utworami geologicznymi, składem mechanicznym gleb, warunkami wilgotnościowymi wytworzyły się na terenie Nadleśnictwa następujące typy gleb: bielicowe, brunatne, rdzawe, murszowe, murszowate, płowe, glejobielicowate, opadowo-glejowe, gruntowo-glejowe, czarne ziemie, rędziny, gleby torfowe. 
W ścisłej zależności od wyżej wymienionych typów gleb zostały określone Typy Siedliskowe Lasu. Podczas prac glebowo-siedliskowych prowadzonych   w 2001 roku na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie: Bśw, BMśw, BMw, LMśw, LMw, Lśw, Lw, OL, OLJs, LMwyż, Lwyż.
Lesistość obszaru w zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 24,4%  i jest nieznacznie niższa od przeciętnej województwa świętokrzyskiego (26,8%)  i Polski (27,6%).
Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w obydwu obrębach jest sosna, która jako gatunek panujący występuje w drzewostanach zajmujących 87,1% powierzchni leśnej. Na drugim miejscu znajdują się drzewostany z panującym dębem - 7,4% powierzchni leśnej, a w dalszej kolejności: Brz - 2,2%, Md i Ol - 0,8%, oraz Tp - 0,6%, pozostałe gatunki (Św, Jd, Bk, Kl, Js, Gb, Olsz, Os, Lp) zajmują zaledwie 1,1% powierzchni leśnej   
 
                                      PODZIAŁ   LASU   NA   FUNKCJE
L a s y   o c h r o n n e
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 sierpnia 1994 roku na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski do lasów ochronnych zostały zaliczone:
I Lasy ochronne ogółem                                                              13026,66 ha
w tym:
1. Lasy glebochronne                                                                        589,70 ha
2. Lasy na stałych powierzchniach badawczych                                 1,81 ha
3. Lasy wodochronne                                                                         462,83 ha
4. Lasy uszkodzone na skutek działalności przemysłu                     907,51 ha
5. Lasy położone w granicach administracyjnych miast 
  i w odległości do 10 km od granic miast powyżej
50 tys. mieszkańców                                                                          11039,72 ha
6. Lasy stanowiące drzewostany nasienne                                               25,09 ha
Nadleśnictwo widzi potrzebę dalszego powiększenia stref ochronnych lasów. Cytowane powyżej zarządzenie ustanowiło lasami ochronnymi wyłącznie lasy z planu podstawowego pomijając, często sąsiadujące  z lasami ochronnymi działki leśne opisane w aneksie planu urządzenia lasu.
 

P o z o s t a ł  e    o b s z a r y    c h r o n i o n e
a) Użytki ekologiczne
Obręb    Leśnictwo    Powierzchnia    Podstawa prawna
Ćmielów    Czyżów    1,97    Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 7.12.1998 roku
 
b) Zatwierdzone pomniki przyrody:
Obręb    Leśnictwo    Gatunek
Ćmielów    Przyborów    głaz narzutowy
 
Ostrowiec
     Krynki    Daglezja zielona
    Bałtów    Dąb szypułkowy - 6szt
    Bałtów    Dąb szypułkowy – 2 sztuki
c) Obszar chronionego krajobrazu dorzecza rzeki Kamiennej – 12 740 ha.
 
Na terenie Nadleśnictwa brak jest ustanowionych stref ochronnych wokół stanowisk lęgowych.
W pobliżu terenów leśnych stwierdzono występowanie bobrów:
•          na rzece Świślinie w pobliżu kompleksu Zagaje Boleszyńskie,
•          w rozlewisku rzeki kamiennej przylegającym do oddziału 400ab leśnictwa Bałtów,
•          na rzece Kamiennej w miejscowości Okół,
•          na rzece Kamiennej w miejscowości Borownia w pobliżu oddziału 115 leśnictwa Piaski.
 
L a s y    g o s p o d a r c z e.

Pozostałą część lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski stanowią lasy gospodarcze                             

        o powierzchni  3 886,4 ha .
 


Przynależność administracyjna Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski według powiatów, stan na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

Województwo świętokrzyskie

       Powiat Opatów:                                                       1 481,06 ha

 Gmina Ożarów                                                                   1 085,14 ha
 Gmina Tarłów                                                                      314,80 ha
Gmina Sadowie                                                                        0,83 ha
Gmina Wojciechowice                                                            80,29 ha

       Powiat Ostrowiec Świętokrzyski:                                       13 246,95 ha

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski                                         28,87 ha
Gmina Kunów                                                                  4 399,75 ha
Gmina Bałtów                                                                  3 460,51 ha
Gmina Ćmielów                                                                2 924,56 ha
Gmina Bodzechów                                                          2 231,54 ha
Gmina Waśniów                                                                201,72 ha

 Powiat Sandomierz:                                                                       471,05 ha

Gmina Dwikozy                                                                  97,45 ha 
Gmina Zawichost                                                             373,60 ha 

       Powiat Starachowice:                                                           2 223,83 ha

                 Gmina Brody                                                                  2 223,83 ha