Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWAT MODRZEWIE

Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (MLiPD) z dnia 13 października 1971r. w celu zachowania fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze pierwotnym z udziałem modrzewia polskiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 5,08 ha. W kompleksie Narożniki, w którym położony jest rezerwat „Modrzewie", teren jest falisty i pagórkowaty, poprzecinany jarami i wąwozami o stromych zboczach. O takim ukształtowaniu zdecydowała pokrywa lessowa, niekiedy o bardzo znacznej grubości, rozpostarta na paleozoicznym podłożu skalnym. Rezerwat obejmuje jeden głęboki wąwóz przebiegający z płn. na płd., poprzecinany licznymi płytszymi odnogami. Do jego powstania przyczyniła się prawdopodobnie droga biegnąca jego dnem. Głębokość wąwozu od strony płd. Dochodzi do 20 m i maleje stopniowo ku płn. do 1 m. Zbocza są strome i urwiste, co świadczy o młodym wieku wąwozu, natomiast rozległa wierzchowina charakteryzuje się łagodnym nachyleniem. Na terenie opisywanego obiektu stwierdzono występowanie 139 gatunków roślin naczyniowych i 21 gatunków drzew (wg Planu Ochrony Rezerwatu). Zbiorowiskiem roślinnym dominującym na obszarze rezerwatu jest grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, oprócz roślin typowych dla grądu występują tu gatunki borowe i charakterystyczne dla muraw kserotermicznych. W rezerwacie rośnie osiem gatunków roślin chronionych między innymi: parzydło leśne (Aruncus sylvestris), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare). Rosną tu także trzy modrzewie polskie, o charakterze drzew pomnikowych, których pierśnica przekracza 100 cm. Drzewostan główny budują dęby szypułkowe i bezszypułkowe, lipa drobnolistna, grab pospolity, modrzew polski i sosna zwyczajna. Młode pokolenie w postaci warstwy podrostu reprezentowane jest głównie przez lipy, dęby i graby.