Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE – ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa, w trybie art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672).

Podstawowe kryteria wymagane do uzyskania wstępnej akceptacji zakupu oferowanej do sprzedaży działki, to:

  • oznaczenie działki w Ewidencji Gruntów i Budynków, jako las - Ls lub
    w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jako teren przeznaczony do zalesienia.
  • bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa,
  • uregulowany stan prawny w postaci urządzonej księgi wieczystej,
  • brak obciążeń na rzecz osób trzecich,
  • widoczne w terenie znaki graniczne lub granice ustalone geodezyjnie,
  • brak naniesień w postaci budynków lub budowli.

Preferowane są działki, które stanowią enklawy, bądź półenklawy wśród gruntów w zarządzie Lasów Państwowych. Weryfikacji położenia działki można dokonać w portalu internetowym Banku Danych o Lasach (https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy).

Nadleśnictwo nie nabywa udziałów w działkach.

W przypadku gruntów rolnych nieprzewidzianych do zalesienia w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, niezbędne jest uzyskanie dla nich (przez właściciela) decyzji o warunkach zabudowy na zalesienie - po wstępnej, pozytywnej weryfikacji przez Nadleśnictwo działki do zakupu.

Zaświadczenie dotyczące zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie, właściciel działki uzyska we właściwym terytorialnie do położenia działki Urzędzie Gminy.

Oferty sprzedaży gruntów spełniających powyższe kryteria należy kierować do Nadleśnictwa poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Sudół 216

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa należy podać:

-  adres administracyjny działki, tj. powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer działki,

-  powierzchnię działki,

-  numer księgi wieczystej,

- w przypadku oferowania do sprzedaży działki, która ma więcej niż jednego

   właściciela, wniosek winien zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku uzyskania wstępnej akceptacji zakupu oferowanej do sprzedaży działki, w celu dalszego procedowania, konieczne będzie dostarczenie niezbędnych dokumentów wymienionych w odpowiedzi zwrotnej.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 672) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Wartość działki uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od położenia
i kształtu działki, gatunków drzew, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego,
a cena zakupu nie może być wyższa od wartości przez niego określonej.

Osobą udzielającą szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie jest Pani Klaudia Mizera, tel. 668301426, e-mail: klaudia.mizera@radom.lasy.gov.pl

                                                                                                   

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

Adam Podsiadło