Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski,  Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Osada nadleśnictwa umiejscowiona jest przy drodze wojewódzkiej nr 754, natomiast wejście główne (frontowe) do budynku nadleśnictwa znajduje się od strony południowej. Drugie wejście (techniczne) ulokowane jest od strony pokojów gościnnych i jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy można zaparkować na parkingu znajdującym się na placu należącym do nadleśnictwa, dostępnym dla pracowników oraz interesantów nadleśnictwa. Siedziba nadleśnictwa jest odgrodzona od ulicy płotem i bramą wjazdową. Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku osób niepełnosprawnych jest możliwy od strony wejścia głównego, poprzez pochylnię przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu. Petenci dochodzą do miejsca spotkania lub spotykają się z pracownikami w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze (świetlica). Obok znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo nie posiada wind ani platformy przyschodowej znajdującej się wewnątrz budynku.

Drzwi do budynku posiadają szerokość min. 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 41 265 31 49 lub drogą e-mail na adres ostrowiec@radom.lasy.gov.pl.